GESTIÓ INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Arribar a la causa de qualsevol problema fa la solució més visible. Proporcionem assessorament tant a immobiliàries com a promotors, propietaris o usuaris d’immobles fixant l’estratègia comercial i de màrqueting més adequada a cada tipologia de producte, però sobretot assumim la representació de la propietat amb l’administració, els proveïdors, els promotors i constructors. Causa Estudi Andorra Arquitectes i Interioristes.   CAUSA ESTUDI, ofereix un assessorament continu, amb col·laboració amb els agents immobiliaris d’Andorra, durant tot el procés de recerca, negociació i signatura de contractes IMMOBILIARIS, GESTIÓ DE TERRENYS, FINQUES, COMPRA VENDA, PROJECTES IMMOBILIARIS, VISATS, REPRESENTACIÓ DE LA PROPIETAT. CAUSA ESTUDI, disposa d’una interessant experiència de col·laboració amb les millors immobiliaries d’Andorra. Com a Arquitectes i Interioristes especialistes en temes constructius collaborem amb totes les consultores immobiliàriaes que ens ho demanin, proporcionem assessorament tant a promotors, propietaris o usuaris d’immobles fixant l’estratègia comercial i de màrqueting més adequada a cada tipologia de producte, sempre en col·laboració amb els professionals colegiats de qulsevol sector, però sobretot assumim la representació de la propietat amb l’administració, els proveïdors, els promotors i constructors. A Causa Estudi Andorra Arquitectes i Interioristes estem especialitzats a localitzar els millors emplaçaments per a companyies, empreses o privats que busquin una nova ubicació o promotors i inversors interessats a desenvolupar nous projectes. És a dir, a cada moment s’ofereix un servei personalitzat i adequat a la necessitat de cada client: promocions d’obra nova, clau en mà, sol, etc. (Sempre com a complement dels professionals immobiliaris acreditats i autoritzats al principat d’Andorra).   L’arquitecte és el professional que s’encarrega de projectar edificacions o espais urbans, i vetllar per l’adequat desenvolupament de la seva construcció.  En el sentit més ampli, l’arquitecte és el professional que interpreta les necessitats dels usuaris i les plasma en adequats espais arquitectònics i formes habitables i construïbles. L’arquitectura és una disciplina alhora tècnica, artística i pràctica. El terme arquitecte prové de l’antic idioma grec ἀρχιτέκτων arquitec – tècton (‘primer’ – ‘obra’), que significa literalment ‘el primer de l’obra’, o màxim responsable d’una obra.  La paraula arquitecte prové del llatí (que la van prendre del grec) i sol tenir diferents interpretacions segons la bibliografia consultada. En els llibres d’origen anglès, «arq» és un superlatiu, com en el cas d’arquebisbe, que seria ‘més que un bisbe’, o arxicriminal, ‘més que un criminal’, i arxius-teckto, ‘més que un constructor’. Cal tenir en compte que la paraula i la professió d’arquitecte és mil·lenària, tot i que la moderna titulació d’arquitecte té menys de tres segles.  Una definició clàssica d’arquitecte seria: «I dic arquitecte a aquell que, amb un art, mètode segur, meravellós, mitjançant el pensament i la invenció, és capaç de concebre i realitzar mitjançant l’execució totes aquelles obres que, per mitjà del moviment de les grans masses i de la conjunció i acomodació dels cossos, poden adaptar-se a la màxima bellesa dels usos dels humans.»  El treball de l’arquitecte inclou la totalitat o part de les fases següents: Disseny… Avantprojecte: la primera fase, en què es plasma amb poques paraules la idea general de l’edificació en plànols molt esquemàtics, a escala, però sense delimitar. La seva funció és la de reflectir gràficament les diverses zones pels seus usos, i la imatge global de l’edificació, per a la seva aprovació per part del propietari o promotor. Projecte bàsic: reflecteix la concepció general de l’edifici: forma, funcions, distribució i sistema constructiu. Es plasma en dibuixos, models informàtics o maquetes, amb una memòria descriptiva i un pressupost general. Serveix per a consultar aspectes concrets de la seva idoneïtat urbanística en organismes oficials i sol·licitar llicències. Projecte d’execució: és el conjunt de documents adequadament definits per a poder construir una obra. Inclou el desenvolupament dels estudis tècnics d’estructures, instal·lacions, urbanització, etc. Normalment es realitza amb la participació d’altres tècnics especialitzats en cada matèria. Es tracta de representar en plànols tècnics, amb nomenclatura tècnica, dibuixos molt precisos. Es complementa amb una memòria descrivint les solucions triades, el rigorós compliment de les normes urbanístiques i constructives (en formularis oficials), plecs de condicions i un pressupost detallat per capítols. Construcció Direcció d’obra: l’arquitecte és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix ​​el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat. En finalitzar les obres, l’arquitecte director emetrà un “certificat oficial”, conjuntament amb el director d’execució material, acreditant que l’obra s’ha executat d’acord amb el projecte, indicant l’inici de l’ús de l’edificació o, si s’escau, de les obres d’urbanització.   Projectes / Obres per client Parts de Treball. Control de Costos del Projecte – Beneficis. Desglossament del Material utilitzat en el Projecte. Desglossament de la Mà d’Obra utilitzada en el Projecte. Previsions del Projecte. Històric d’esdeveniments (trucades, visites, comentaris, etc.). Si tenim en marxa Projectes o Obres de Clients, el més important és conèixer la seva RENDIBILITAT. Per a això CAUSA ESTUDI ARQUITECTES I INTERIORISTES compta amb un apartat de Gestió de Projectes i Obres amb el qual podrem dur a terme tot el Control de Costos, comprovar els Beneficis de l’Obra i extreure Previsions fiables.  El Programari de Gestió CAUSA ESTUDI ARQUITECTES I INTERIORISTES ens permetrà assignar al Projecte tota la Documentació Associada com Factures, despeses, Compres, Pressupostos, Albarans, etc. Al seu torn, també podrem assignar el Material i la Mà d’Obra al Projecte mitjançant els Parts de Treball, extraient d’aquesta manera els Beneficis del Projecte.  Cada Projecte disposa així mateix d’una secció específica per conèixer l’Històric d’Esdeveniments, és a dir, les visites realitzades, les trucades, els comentaris, etc.  Quan estem començant un Projecte, de vegades en fem una Previsió de Costos sobre el material o la mà d’obra que necessitarem. Amb CAUSA ESTUDI ARQUITECTES I INTERIORISTES podrem analitzar en profunditat aquestes Previsions i constatar-amb els Parts de Treball, obtenint en tot moment la diferència en quantitat i diners entre el previst i el real. Podent comprovar d’aquesta manera si ens resultarà o no rendible fer-ho. IMMOBILIARIS, GESTIÓ DE TERRENYS, FINQUES, COMPRA VENDA, PROJECTES IMMOBILIARIS, VISATS, REPRESENTACIÓ DE LA PROPIETAT.

CAUSA ESTUDI, ofereix un assessorament continu, amb col·laboració amb els agents immobiliaris d’Andorra, durant tot el procés de recerca, negociació i signatura de contractes IMMOBILIARIS, GESTIÓ DE TERRENYS, FINQUES, COMPRA-VENDA, PROJECTES IMMOBILIARIS, VISATS, REPRESENTACIÓ DE LA PROPIETAT.
CAUSA ESTUDI, disposa d’una interessant experiència de col·laboració amb les millors immobiliàries d’Andorra.
Com a Arquitectes i Interioristes especialistes en temes constructius col·laborem amb totes les consultores immobiliàries que ens ho demanin, proporcionem assessorament tant a promotors, propietaris o usuaris d’immobles fixant l’estratègia comercial i de màrqueting més adequada a cada tipologia de producte, sempre en col·laboració amb els professionals col·legiats de qualsevol sector, però sobretot assumim la representació de la propietat amb l’administració, els proveïdors, els promotors i constructors.
A Causa Estudi Andorra Arquitectes i Interioristes estem especialitzats a localitzar els millors emplaçaments per a companyies, empreses o privats que busquin una nova ubicació o promotors i inversors interessats a desenvolupar nous projectes. És a dir, a cada moment s’ofereix un servei personalitzat i adequat a la necessitat de cada client: promocions d’obra nova, clau en mà, sol, etc. (Sempre com a complement dels professionals immobiliaris acreditats i autoritzats al principat d’Andorra).